Tilbake til bloggen
22.5.2020

Slik får selskapet ditt bedre kredittverdighet og mulighet til å søke om lån

Skrevet av:
Ole Peter Galaasen

"Aprilahjelpen" #2

Dette ser bankene etter når selskapet ditt søker om lån

De fleste bedrifter vil ved et eller annet tidspunkt måtte søke om lån for å finansiere videre vekst. Lånesøknaden vil da bli vurdert basert på bedriftens kredittverdighet, noe som kan være en utfordring for små- og mellomstore bedrifter. Som en del av #Aprilahjelpen ser vi i denne artikkelen på hvordan din bedrift kan forbedre kredittverdigheten.

– Tradisjonelle banker vektlegger i betydelig utstrekning en såkalt ekstern foretaksscore, typisk innhentet fra kredittopplysningsselskaper, når de gjennomfører en kredittvurdering.

Foto: Blake Wisz (Unsplash)

Gjennom tilgang på sanntidstall fra selskapenes regnskapssystemer har Aprila Bank et helt annet øyeblikksbilde enn hva kredittopplysningsselskapene har.
- Vi sitter på de ferskeste tallene og ser eksempelvis på selskapets sine kunders betalingsmønster i forhold til forfallsdato, kontantbeholdning, kundefordringer og leverandørgjeld. På denne måten har vi en unik mulighet til å vurdere selskapets betjeningsevne for en kassekreditt, eller for å kunne tilby de en fakturasalgstjeneste, sier Christian Lund, Chief Credit Officer i Aprila Bank.

Mange faktorer som bestemmer kredittverdighet

Lund peker på en rekke andre forhold som er med på å bestemme selskapets kredittverdighet.

– I tillegg til selskapets nåværende finansielle situasjon, ser vi også på hvor lenge selskapet har eksistert og hvordan eierstrukturen til selskapet ser ut. Hyppige endringer av styresammensetting og daglig leder, endring av forretningsadressen, eller at selskapet ofte bytter navn, kan for mange banker fungere som «varsellamper», sier han.

Han forteller videre at hvilken bransje selskapet opererer innenfor også har en betydning for en kredittvurdering.

– En vurdering av et selskaps finansielle situasjon tar ofte utgangspunkt i bransjen de opererer i, fordi krav til lønnsomhet og risiko varierer sterkt mellom bransjene.

Lund understreker også viktigheten av å unngå betalingsanmerkninger, selv om alvorlighetsgraden kan variere.

– Dersom selskapet skylder offentlige avgifter bør disse prioriteres og betales omgående, da dette vurderes negativt og kan resultere i alvorlige betalingsanmerkninger, sier Lund.

Christian Lund, kredittsjef
Christian har nærmere 20 års erfaring fra kredittområdet til en rekke større organisasjoner. Han vært en del av Aprila siden banken mottok konsesjon fra Finanstilsynet om å kunne drive bankvirksomhet. Da kom han fra en sentral posisjon i Ikano Bank, for å kunne delta i oppstartseventyret til Aprila Bank.

Christians ønske er å bidra til at de mindre selskapene, som gjerne faller utenfor rammene til de større bankene, får en smidig tilgang til likviditet. Når han ser tilbake på hva Aprila har fått til siden oppstart, vurderer han at de har lykkes med sitt ønske!

Vekst krever likviditet

Selv om vekst er vurderes som positivt kan det også være krevende. Et selskap som vokser kraftig, har ofte behov for likviditet for å kunne finansiere veksten.

– Vi ser på om selskapet er i en vekstfase og om de månedlige tallene har en normal utvikling. For å få et godt bilde av selskapets lønnsomhet ser vi på inntekter, og om det er kostnadsposter som fremstår som unormale. Vi ser også på forholdet mellom leverandørgjeld og kundefordringer. Når det gjelder kundefordringer er vi opptatt av om selskapet fungerer som en bank for kundene.

– I tillegg ser vi på hvordan egenkapitalsituasjonen, eller soliditeten, til selskapet ser ut. Med dette menes om selskapet har en buffer til å kunne tåle et eventuelt tap. Som bank er vi også opptatt av om eierne av selskapet tar ut overskuddet hvert år gjennom utbytte, eller om de lar deler av overskuddet forbli i selskapet for å bygge en fremtidig buffer og soliditet. Fornuftig bruk av overskuddet signaliserer overfor banker om selskapet har en langsiktig strategi, eller bare ser etter kortsiktig gevinst, sier han.

Foto: William Iven (Unsplash)

Mange årsaker til svak kredittverdighet

Lund peker på mange årsaker til at selskaper får dårlig kredittvurdering.

– Årsaken til at mange små og mellomstore bedrifter sliter med kredittverdighet er at de ofte har beskjedne regnskapstall, og en drift som da er sårbar for mindre endringer. Vi ser også at små og ofte nyetablerte foretak ikke alltid er tøffe nok i sin tilnærming til fordringer, samt at de mangler prosesser til å sikre innbetalinger fra kunder på en effektiv måte. Dette fører til et misforhold mellom betalingstid til leverandører og fra kunder. En slik ubalanse i betalingsstrømmen vil kunne resultere i svak lønnsomhet for foretaket, og kan slå negativt ut for kredittverdigheten.

Han forteller at tradisjonelle banker ofte forutsetter at selskapet kan sikre sin finansiering gjennom såkalt balansepant, gjerne i form av varelager, fordringer, eller driftsmidler.

– Pant er noe små og mellomstore bedriftene ikke alltid har mulighet til å kunne tilby da det rett og slett ikke alltid finnes. Små selskaper med kraftig vekst har derfor ikke alltid bæreevnen til å finansiere veksten, og trenger tilgang til likviditet. Dette kan tilføres gjennom blant annet fakturasalg eller kassekreditt. Om det foreligger betalingsanmerkninger, både mindre alvorlige og i form av at det er tatt utlegg av kemneren for ikke oppgjorte offentlige avgifter, vil dette naturligvis slå negativt ut, avslutter Lund.

Christians tre strategiske grep for bedre kredittverdighet

(1) Unngå betalingsanmerkninger
Sørg for å unngå betalingsanmerkninger og ta eventuelt kontakt med et inkassoselskap for å inngå en avdragsordning dersom du vet at du ikke klarer å betale i tide.
(2)  Ikke vær bank for dine kunder
Ikke vær gratis bank for dine kunder og sørg for å holde forfallsdagene så lave som mulig. Bruk eksterne aktører for inndrivelse av kundefordringer. Inndrivelse tar mye tid som du heller bør bruke på egen kjernevirksomhet og det du er best på. Aprila Bank sin fakturasalgstjeneste koster penger, men du vil også øke inntjeningen gjennom å redusere dine kredittdager fra dine kunder. Vurder derfor å bruke Aprila Bank for å håndtere inndrivelse av krav gjennom fakturasalg.
(3) Skaff tilgang til finansieringsbuffer
Sørg for å ha tilgang til en finansieringsbuffer for å kunne håndtere «kostnadstopper». Men vær forsiktig med å benytte kassekreditt som en langsiktig finansieringskilde da det kan bli kostbart. Her gjelder samme prinsipp som for oss privatpersoner – bruk forbrukslån med omhu.

Slik kan du undersøke egen kredittverdighet

Alle foretak kan kontakte et kredittopplysningsselskap for å få utskrift over sin egen kredittverdighet, ofte mot en ubetydelig kostnad. Selskapet kan også benytte gratis og offentlige tilgjengelige tjenester, som proff.no og andre. Her får du også en vurdering med grafisk fremstilling over bedriftens lønnsomhet, soliditet og annet.

Skrevet av Ole Peter Galaasen

Kassekreditt tilpasset småbedrifter

Bruk tiden på det du tjener penger på

Søk her